`testimo
Finanse
Doradztwo podatkowe Gliwice – dlaczego warto skorzystać z tych usług?

Chcesz poznać kilka faktów historycznych, które miały wpływ na powstanie zawodu doradcy podatkowego w Polsce? Jeśli tak, przeczytaj nasz artykuł i sprawdx, czemu doradztwo podatkowe ułatwi Ci życie – http://ksiegowy.gliwice.pl/doradztwo-podatkowe-gliwice/.

Trochę historii…

W Polsce lata 90. XX wieku to czas dynamicznych przemian politycznych, społecznych oraz gospodarczych. Ukształtowała się wtedy własność prywatna w gospodarce, a wpływ na nią miały jedynie reguły rynkowe. Sektor prywatny z biegiem lat przejął dominującą rolę w wytwarzaniu produktu narodowego (PKB), jednocześnie stając się kołem zamachowym coraz bardziej dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. Ówczesne przedsiębiorstwa posiadające prywatną strukturę kapitału własnościowego, musiały zmagać się z przeszkodami, które były skutkami mozolnego dostosowania prawa gospodarczego i podatkowego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. W tamtych latach państwo nakłaniało przedsiębiorczych obywateli, posiadających pewne zasoby pieniężne do zakładania własnych przedsiębiorstw i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Obiecano pewne ulgi podatkowe dla prowadzących samodzielną działalność gospodarczą uchwalone na okres kilku lat.

Z biegiem lat okazało się, że stały się dla wielu przedsiębiorców pułapką, a także przyczyną wielu bankructw zarówno tych działających wcześniej, jak i nowo powstałych przedsiębiorstw.
Powodem takiej sytuacji była staranność firm w skrupulatnym prowadzeniu ewidencji księgowych oraz podatkowych. Administracja skarbowa co rusz wykazywała przedsiębiorcom zaniedbania i na szeroką skalę zaczęła cofać ulgi przyznane przedsiębiorcom. Skutkiem tych działań było powstanie zaległości podatkowych oraz naliczenie kar karno-skarbowych przedsiębiorcom. Nie byli oni w stanie udźwignąć powstałych obciążeń fiskalnych. W związku z tymi wydarzeniami, wiele prywatnych przedsiębiorstw zlikwidowano, nawet te, które dotychczas bardzo dobrze prosperowały. W konsekwencji takiej sytuacji powstała konieczność prowadzenia w przedsiębiorstwie dokumentacji podatkowo-rachunkowej na wysokim poziomie. W rezultacie powstała nisza rynkowa w zakresie świadczenia usług rachunkowych oraz doradztwa podatkowego przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty gospodarcze.

Doradztwo podatkowe Gliwice. Akty prawne dotyczące zawodu doradcy podatkowego…

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 73 poz. 443), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., tworząc nowy wolny zawód, zdefiniowała czynności doradztwa podatkowego oraz określiła warunki i zasady jego wykonywania. Akt ten zawierał informację, że w postępowaniu przed organami administracji w sprawach zobowiązań podatkowych pełnomocnikiem podatnika, płatnika i inkasenta może być również doradca podatkowy. Przy tym i tak nie ulegało wątpliwości, że doradca podatkowy może być pełnomocnikiem strony, gdyż spełniał wymagania wówczas obowiązującego przepisu w sprawach zobowiązań podatkowych (zgodnie z KPA), który stanowił, że pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Ustawa o doradztwie podatkowym mówi wprost, że na listę doradców podatkowych można było wpisać jedynie osobę fizyczną spełniającą szereg warunków:

– kandydat na doradcę podatkowego posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
– kandydat posiada nieskazitelny charakter, a postępowanie do tej pory daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
– kandydat posiada wyższe wykształcenie.

Osoba spełniające wyżej wskazane przesłanki, aby móc wykonywać zawód doradcy podatkowego musi także:
– zdać pozytywnie egzamin na doradcę podatkowego,
– odbyć praktykę zawodową,
– złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu).
Te trzy przesłanki nie dotyczą osób, które:
a) są członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
b) posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Doradztwo podatkowe Gliwice – kompleksowa pomoc

Doradztwo podatkowe Gliwice to miejsce skupiające doradców podatkowych posiadające uprawnienia nadane przez Ministra Finansów. Oferuje profesjonalną obsługę w materii prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich aspektach prawa gospodarczego i podatkowego.

About the author

Related Post